جدول امتحانات دور سبتمبر 2017 / 2018 ( قسم العمارة )

                                                                            جدول امتحانات دور سبتمبر 2017 / 2018 ( قسم الديكور )
                                                                           جدول امتحانات دور سبتمبر 2017 / 2018 ( قسم التصوير )
                                                                          جدول امتحانات دور سبتمبر 2017 / 2018 ( قسم الجرافيك)
                                        جدول امتحانات دور سبتمبر 2017 / 2018   ( قسم العمارة / قسم الديكور  / قسم التصوير / قسم الجرافيك )